Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11953/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP sản xuất hàng thể thao
(Địa chỉ: Phòng 505-06; tầng 5, s 83B, ph Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Nội; MST: 0101452549)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 06/2020-MXP/CV đề ngày 10/02/2020 của Công ty CP sản xuất hàng thể thao (sau đây gọi là Công ty) bổ sung hồ sơ, tài liệu cho công văn số 65/2019-MXP/CV ngày 05/12/2019 hỏi về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng (Fair trade). Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung hỏi của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo để CP sản xuất hàng thể thao được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường