Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1179/GSQL-GQ2
V/v thực hiện báo cáo quyết toán

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4071/HQHP-GSQL ngày 01/04/2019 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc truyền báo cáo quyết toán hàng gia công, SXXK và chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thông báo hợp đồng gia công

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 đối với các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực, tổ chức cá nhân thông báo thông tin về hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đối với những tờ khai hải quan phát sinh sau khi Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Như vậy, trường hợp hợp đồng gia công ký trước ngày hiệu lực Thông tư số 39/2018/TT-BTC (ngày 05/06/2018) và đang thực hiện sau ngày này thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo hợp đồng gia công/phụ lục hợp đồng gia công, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp thông báo các hợp đồng gia công ký trước ngày 05/6/2018 hoặc báo cáo quyết toán, định mức thực tế phát sinh lỗi đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng mô tả lỗi kèm màn hình chụp thông báo lỗi gửi về Tổng Cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ) để được hỗ trợ xử lý.

2. Về việc thực hiện báo cáo quyết toán, định mức thực tế phải thực hiện trên hệ thống được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018, do đó Cục Giám sát quản lý về hải quan nhất trí với ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

3. Đối với các vướng mắc liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng trong quá trình thực hiện kịp thời rà soát, báo cáo và kèm màn hình chụp báo lỗi gửi về Tổng Cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ) để được hỗ trợ xử lý.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;
- Cục CNTT & TKHQ (để ph/h);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân