Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/LĐTBXH-KHTC
V/v bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngày 10/12/2020, Bộ đã có Công văn số 4901/LĐTBXH-KHTC gửi Bộ Tài chính thỏa thuận tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với tổng số xe ô tô là 108 xe. Ngày 20/01/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 657/BTC-QLCS trả lời Bộ về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trong đó Bộ Tài chính yêu cầu thuyết minh, bổ sung thêm các căn cứ đlàm cơ sở thẩm định, trình cấp có thm quyn đối với định mức 67 xe ô tô gn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật), Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đã thực hiện rà soát số lượng, bổ sung các thông tin về số lượng, biển hiệu xe chuyên dùng đơn vị đang quản lý, sử dụng, văn bản quy phạm pháp luật cho phép trang bị xe chuyên dùng của đơn vị..., Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị như sau:

1. Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật đối với xe của đơn vị mình (nếu có) nêu tại Phụ lục số 01

- Đối với xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (cột s7 Phụ lục 01): Đề nghị các đơn vị nêu rõ và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đơn vị mình được trang bị xe ô tô chuyên dùng có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết tại các văn bản như: Luật, Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư...

- Tần suất sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có (cột số 6 Phụ lục 01): Nêu rõ số km đã đi phục vụ công tác thuộc lĩnh vực được giao quản lý của các năm 2018, 2019, 2020.

- Nhiệm vụ đặc thù (cột số 8 Phụ lục 01): Nghiên cứu rà soát và có ý kiến về nhiệm vụ đặc thù phải sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo chức năng, nhiệm vụ và kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

2. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù đối với xe của đơn vị mình (nếu có) nêu tại Phụ lục số 02

- Tần suất sử dụng xe ô tô chuyên dùng hiện có (cột số 6 Phụ lục 02): Nêu rõ số km đã đi phục vụ công tác thuộc lĩnh vực được giao quản lý của các năm 2018, 2019, 2020.

- Văn bản quy phạm pháp luật quy định trang bị xe ô tô chuyên dùng (cột s9 Phụ lục 02): Đề nghị các đơn vị nêu rõ và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đơn vị mình được trang bị xe ô tô chuyên dùng tại các văn bản như: Luật, Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư...

- Nhiệm vụ đặc thù (cột s10 Phụ lục 02): Nghiên cứu rà soát và có ý kiến về nhiệm vụ đặc thù phải sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo chức năng, nhiệm vụ và kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương bổ sung hồ sơ, tài liệu và báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/5/2021 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 1172/LĐTBXH-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên đơn vị

Biên chế

Đxuất định mức xe ô tô có gn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết

Văn bản pháp luật quy định xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc biển hiệu nhận biết (Luật, Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định Thủ tướng chính phủ, Thông tư...)

Nhiệm vụ đặc thù

 

Số lượng

Loại xe

Tần suất sử dụng (số Km các năm 2018, 2019, 2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cục Bảo trợ xã hội

37

1

80A-02433

 

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở trong thực hiện các chính sách tr giúp xã hội, đặc biệt là công tác trợ giúp đột xuất khi có thiên tai, lũ lụt, tr giúp Tết cho các đối tượng bo trợ xã hội và người nghèo tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi có hạ tầng giao thông khó khăn...

2

Cc Người có công

36

1

80A-09888

 

 

- Phục v đưa đón, bo quản hài cốt liệt sĩ theo Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

3

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông

17

1

80B-2814

 

 

Phục vụ phát thanh truyền hình lưu động, phục vụ đi ghi hình ti các vùng sâu, vùng xa cho chương trình Truyền hình Vì trem, sản xuất các tin, phóng sự hoạt động của Bộ, hoạt động của các đơn vị thuc Bộ và địa phương về lao động, người có công và xã hội trong toàn quốc phát sóng đnh kỳ trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, cổng thông tin của Bộ và mạng xã hội; phục vụ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 kết nối, can thiệp xử lý kịp thời các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em

….

Đơn vị….

……….

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 1172/LĐTBXH-KHTC ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên đơn vị

Biên chế

Đề xuất định mức xe ô tô chuyên dùng

Văn bn quy phạm pháp luật quy định trang bị xe ô tô chuyên dùng (Luật, Nghị đnh, Nghquyết của Quốc hội, Quyết định Thủ tướng chính phủ, Thông tư...)

Nhiệm vụ đặc thù

Hiện có

Bổ sung

Số lượng

Loại xe

Tần suất sử dụng (số Km các năm 2018, 2019, 2020)

Số lượng

Loại xe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

33

 

 

31

 

 

 

I

Khối Quản lý nhà nước

 

10

 

 

7

 

 

 

1

Văn phòng Bộ

195

 

 

 

1

xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

Phục vụ công tác thường xuyên, cấp bách, đột xuất ở các vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, bão, lũ lụt, dịch bnh... vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng dược yêu cầu... trên phạm vi toàn quốc, như: giải quyết các chế độ lao đng, việc làm, xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, trem, người cao tuổi, tệ nn xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo...), người có công với cách mạng ...

1

80A-00663

 

 

 

 

1

80A-01275

 

 

 

 

1

80A-03439

 

 

 

 

2

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

9

 

 

 

1

xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đt xuất, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ng được... trên phạm vi toàn quốc, như: thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

3

Cục Việc làm

41

1

31A-8095

 

 

 

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: triển khai, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu về việc làm, hot động thông tin thị trường lao động lưu động trong cả nước, tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm, bảo him thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động...

4

Cục an toàn lao động

35

 

 

 

1

xe ô tô 07 chỗ ngi, 02 cu

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: Thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động, trực tiếp hướng dẫn xử lý sự cố, vụ việc an toàn, vệ sinh lao động; đến hiện trường các vụ tai nạn lao đng (như: các mỏ khai thác khoáng sản, thủy điện, công trình thy lợi...). Đồng thời, việc chở theo các thiết bị chuyên dùng khác như thiết bị kiểm tra nhanh điều kin môi trường lao động, thiết bị cứu sinh, thiết bị bo hộ lao độngđể hn chế việc di chuyn, tránh hư hỏng, khó bảo quản thiết bị và tạo gánh nặng thể lực, gánh nặng tâm lý cho cán bộ thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động

5

Cục Phòng, chống tệ nn xã hội

34

 

 

 

1

xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất, tổ chức các cuc kiểm tra, giám sát liên ngành tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bnh, nhng vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như:

+ Thực hiện công việc chuyên trách của Cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm của y ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống ma túy, mại dâm và hỗ trợ nạn nhân;

+ Đôn đốc kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại 63 tnh, thành phố, gồm: 105 cơ sở cai nghiện công lập, 25 cơ sở cai nghin dân lập

+ Phc vụ các đoàn kiểm tra công tác cai nghiện tại các điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị cai nghiện, qun lý sau cai nghin tại cộng đồng

7

Cục Trẻ em

33

 

 

 

1

xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: nhim vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em, triển khai đánh giá thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em ...

8

Cục Người có công

36

1

80A-01150

 

 

 

 

Phục vụ các nhiệm vthường xuyên, cp bách, đột xuất ti các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được trên phạm vi toàn quốc, như:

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng...

- Đưa đón các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà các tập thvà gia đình chính sách, các nhiệm vđặc thù về ưu đãi người có công với cách mạng

- Đưa đón các đoàn người có công, mẹ Việt Nam anh hùng từ các địa phương về thăm Thủ đô Hà Nội, phục vụ các đoàn thăm tặng quà tập thể và gia đình chính sách;

9

Cục quản lý lao đng ngoài nước

50

1

80A-01732

 

 

 

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: Phc vụ công tác đối ngoại, đưa đón các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Cục và Bộ trong lĩnh vực hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phục vụ, hỗ trợ công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

1

31A-8097

 

 

 

 

10

Thanh tra Bộ

53

1

80A-01172

 

 

 

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn toàn quốc, như: công tác thanh tra để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về lao động, việc làm, bảo hiểm, thương binh và xã hội...

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

11

Tổng cục Giáo dục nghnghiệp

130

1

29M-00814

 

 

 

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xun, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dịch bệnh, nhng vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: tổ chức các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn; kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện giáo dục nghề nghiệp...

1

31A-5222

 

 

 

 

12

Cục Quan hlao động và tiền lương

30

 

 

 

1

xe ô tô 07 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, ven biển, thiên tai, dch bệnh, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc, như: hướng dn, kim tra, giám sát chính sách, pháp luật về lao động, quan h lao đng, tiền lương, đăng ký và quản lý hot đng ca các tổ chức đại diện người lao động

II

Khối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

 

23

 

 

23

 

 

 

1

Viện Khoa học lao đng xã hội

70

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi

 

Phục vụ công tác, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác, điều tra, khảo sát phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... trên phạm vi toàn quốc

2

Trường Đại học Sư phm Kỹ thuật Nam Định

229

1

18M-00023

 

 

 

 

Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tun truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết giảng dạy các lớp vừa làm vừa học, dạy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

3

Trường Đại hc Sư phm Kthuật Vinh

304

 

 

 

1

Xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết giảng dạy các lớp vừa làm vừa học, dạy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trưng lao động...

4

Trưng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội

27

 

 

 

1

Xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ công tác đưa đón giảng viên, cán bộ quản lý lớp... cho các hot động đào tạo, bồi dưng các địa phương

5.1

Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ s Sơn Tây)

499

1

29M-00572

 

 

 

 

Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết ging dạy các lớp vừa làm vừa học, dy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

5.2

Trường Đại hc Lao động - Xã hội (cơ sở Hà Nội)

 

 

 

1

xe ô 7 chngồi, 02 cầu

 

1

31A-7914

 

 

 

 

5.3

Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II)

1

50A-01147

 

 

 

 

6

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thut công nghệ

73

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phc vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết giảng dạy các lớp vừa làm vừa học, dy nghề lưu đng để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

7

Trường Đi hc Sư phạm kỹ thut Vĩnh Long

106

1

64B-00390

 

 

 

 

Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết giảng dạy các lớp vừa làm vừa hc, dạy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

8

Trường Cao đng Kỹ nghệ II

 

1

50A-01190

 

 

 

 

Phc vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tp tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết ging dạy các lớp vừa làm vừa hc, dạy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

9

Trường Cao đng Kỹ nghệ Dung Quất

144

 

 

 

2

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp theo chuyên ngành đào tạo và đưa cán bộ giáo viên đi tuyên truyền tuyển sinh, tổ chức liên kết giảng dạy các lớp vừa làm vừa học, dạy nghề lưu động để đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động...

10

Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn

50

 

 

 

1

Xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

Phục vụ đưa đón các đoàn người có công đến và đi điều dưỡng, đưa đoàn người có công đi thăm quan...

11

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thun Thành

50

1

99A-00492

 

 

 

 

Phục vnuôi dưỡng, điều trị, khám chữa bệnh thương bệnh binh và người có công với cách mạng; đưa đón thương binh đặc biệt nặng từ cơ s nuôi dưng về an dưỡng ti gia đình và từ gia đình vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưng.

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

12

Trung tâm Điều dưng thương binh Lạng Giang

30

 

 

 

1

xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

Phục vụ nuôi dưỡng, điều trị, khám chữa bệnh thương bệnh binh và người có công với cách mạng; đưa đón thương binh đặc biệt nặng từ cơ sở nuôi dưỡng về an dưỡng tại gia đình và từ gia đình vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

 

 

 

1

xe ô tô 7 chngồi, 02 cầu

 

13

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

62

 

 

 

1

xe ô tô 16 chngồi

 

Phục vụ nuôi dưỡng, điều trị, khám chữa bệnh thương bệnh binh và người có công với cách mạng, đưa đón thương binh đặc biệt nặng từ sở nuôi dưng về an dưỡng tại gia đình và tgia đình vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

1

90M-00058

 

 

 

 

14

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

33

 

 

 

1

xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

Phục vụ nuôi dưỡng, điều trị, khám chữa bệnh thương bệnh binh và người có công với cách mạng; đưa đón thương binh đặc biệt nặng từ cơ sở nuôi dưỡng về an dưỡng tại gia đình và từ gia đình vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

 

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu

 

15

Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

60

 

 

 

1

xe ô tô 7 chngồi, 02 cầu

 

Phục vụ nuôi dưỡng, điều trị, khám chữa bệnh thương bệnh binh và người có công với cách mạng; đưa đón thương binh đặc biệt nặng từ cơ sở nuôi dưỡng về an dưỡng tại gia đình và từ gia đình vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

16

Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền trung

30

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ đưa đón các đoàn người có công đến và đi điều dưỡng, đưa đoàn người có công đi thăm quan...

17

Quỹ Bảo trtrẻ em Vit Nam

20

1

80A-02496

 

 

 

 

Phục vụ công tác vận động quỹ, điều tra, khảo sát tình hình trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đặc bit khó khăn để vận động các nguồn quỹ tài trợ hỗ trkịp thời; hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em do thiên tai, bão lũ...

18

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông

17

 

 

 

3

xe ô tô 7 chngồi, 2 cầu

 

Phục vụ công tác Hỗ trợ tâm lý, pháp lý cho trem, bị bạo lực, xâm hại trong các tình huống khẩn cấp và phục vụ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 kết nối, can thiệp xử lý kp thời các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em (Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang).

19

Trung tâm Lao động ngoài nước

 

1

31A-8115

 

 

 

 

Phục vụ công tác đối ngoại, sử dụng đ đưa đón các Đoàn chuyên gia Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan khi sang Việt Nam công tác, làm việc

 

1

31A-8089

 

 

 

 

20

Báo Lao động - Xã hội

45

1

29A-01688

 

 

 

 

Phục vụ đưa phóng viên đi công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng núi và nhng vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng đượcđviết tin, bài nhanh, kịp thời; phc vụ thu thp thông tin miền núi, vùng sâu, vùng xa... để phát hành báo in, báo điện tử phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt, đu tranh với những vi phạm, những biểu hin tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...

1

29A-01651

 

 

 

 

 

21

Tạp chí Lao động - Xã hội

18

1

29M-00419

 

 

 

 

Phục vụ đưa phóng viên đi công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng núi và những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... đviết tin, bài nhanh, kịp thời thu thập thông tin phát hành chuyên đề, ấn phm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực lao động, người công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt, đấu tranh với những vi phạm, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội…

22

Bnh vin Chnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội

77

1

31A-6594

 

 

 

 

Phc vụ công tác thường xuyên, cấp bách, đột xuất tại các địa phương miền núi, vùng sâu, xa, vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... như: điều trị chnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp chân, tay giả, dụng cụ chnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng và người khuyết tật, đi khám bệnh theo tuyến

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

23

Bệnh viện Chnh hình Phục hồi chức năng Đà Nng

 

1

43A-00157

 

 

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu.

 

Phục vụ công tác thường xuyên, cấp bách, đột xuất ti các địa phương miền núi, vùng sâu, xa, vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... như: Phc vđiều trị chnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp chân, tay giả, dụng cụ chnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng và bố trí sử dụng cho lãnh đạo Bộ khi đi công tác tại khu vực miền trung và tây nguyên, đi triển khai trợ giúp phòng chống thiên tai, lũ lụt, bão...

24

Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Quy Nhơn

 

1

77A-00382

 

 

 

 

Phục vụ công tác thường xuyên, cấp bách, đột xuất ti các đa phương miền núi, vùng sâu, xa, vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... như: Phục vụ điều trị chnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp chân, tay gi, dụng cụ chnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng ti các địa bàn khó khăn về địa hình, hạ tầng giao thông tại các huyện miền núi, các tnh Tây Nguyên, duyên hi Nam Trung Bộ

25

Bệnh viện Chnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

59

1

65A-00265

 

 

 

 

Phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất, cấp bách ti các địa phương miền núi, vùng sâu, xa, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thưng không đáp ứng được... như: Phục vụ điều trị, chỉnh hình, phục hi chức năng, sản xuất, lắp ráp chân, tay giả, dụng cụ chnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mng và người khuyết tt, đi khám bnh theo tuyến và bố trí sử dụng cho lãnh đạo Bộ khi đi công tác tại khu vực miền Tây Nam Bộ

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

 

 

 

1

xe ô tô 16 chỗ ngồi

 

26

Trung tâm Chnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

49

1

51D-0220

 

 

 

 

Phục vcông tác thường xuyên, đột xut, cấp bách các địa phương miền núi, vùng sâu, xa, nhng vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được... như: Phục vụ điều trị, chnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất, lp ráp chân, tay giả, dụng cụ chnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng và người khuyết tật, đi khám bệnh theo tuyến và bố trí sdụng cho lãnh đạo Bộ khi đi công tác tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

27

Bệnh vin Chnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

 

1

50A-00518

 

 

 

 

Phục vụ điều trị, chỉnh hình, phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp chân, tay giả, dụng cchỉnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng và người khuyết tật, đi khám bệnh theo tuyến tại các địa phương miền núi, vùng sâu, xa, những vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được và bố trí sử dụng cho lãnh đạo Bộ khi đi công tác tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

28

Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm

58

1

29M-00365

 

 

 

 

Phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất, cấp bách tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có hạ tầng giao thông khó khăn mà xe thông thường không đáp ứng được.... trên phạm vi toàn quốc như: Phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện và giải quyết hồ sơ chế độ bo hiểm thất nghiệp và điều tra thu nhập thông tin thị trưng lao động...

29

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hlao động

15

1

31A-8046

 

 

 

 

Phc vụ các hoạt động của dự án viện trợ và phục vcông tác khảo sát, đánh giá tình hình thực tế về lao động tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có hạ tầng giao thông khó khăn ... trên phạm vi toàn quốc.

30

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

 

1

29A-01117

 

 

 

 

Phục vụ công tác đưa đón giảng viên và chuyên chở các thiết bị chuyên dùng phục vụ đi huấn luyện về an toàn vsinh lao động tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, khu thực hành trong quá trình ging dạy

31

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc BLao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, chun chở máy móc thiết bị phục vụ việc đánh giá cht lượng công trình ở các tnh miền Bc, miền Trung và đặc biệt là ở các khu vực miền núi xa xôi

III

Đơn vị khác

 

0

 

 

1

 

 

 

1

Văn phòng làng tr em SOS Vit Nam

 

 

 

 

1

xe ô tô 7 chỗ ngồi, 02 cầu

 

Phục vụ kiểm tra tình hình chăm sóc, nuôi dưỡng trmồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ không thể nhận được sự chăm sóc từ gia đình đang sinh sống tại làng SOS các địa phương trên cả nước.