Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11603/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trong nước và vốn ngoài nước, vốn CK), trái phiếu Chính phủ và vốn đầu tư có nguồn gốc từ nguồn ngân sách nhà nước (vốn quảng cáo truyền hình, vốn đầu tư tăng trưởng của Bảo hiểm Xã hội,...) từ kế hoạch năm 2016 như sau:

1. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn ngân sách hàng năm, các Bộ, ngành và địa phương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và gửi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư về Bộ Tài chính.

2. Các Bộ, ngành và địa phương giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư đầy đủ các tiêu chí tại phụ lục số 01 nêu trên và có chi tiết kế hoạch vốn đầu tư: kế hoạch giao đầu năm (trong đó thu hồi vốn ứng trước), kế hoạch vốn đầu tư điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư kéo dài, kế hoạch vốn ứng trước để thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản để có căn cứ kiểm soát thanh toán vốn.

3. Các Bộ, cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm nhập kế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 11603/BTC-ĐT hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 11603/BTC-ĐT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/08/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Huỳnh Quang Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/08/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản