Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/VPCP-KTTH
V/v giải quyết lượng tồn kho các mặt hàng rượu, bia nhập khẩu từ nước ngoài theo chính sách khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại công văn số 96/UBND-KT ngày 07 tháng 02 năm 2014 về việc giải quyết lượng tồn kho các mặt hàng rượu, bia nhập khẩu từ nước ngoài theo chính sách của khu phi thuế quan; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại công văn nêu trên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, không để lợi dụng gian lận thương mại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: V.III, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1160/VPCP-KTTH năm 2014 giải quyết lượng tồn kho mặt hàng rượu, bia nhập khẩu từ nước ngoài theo chính sách khu phi thuế quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1160/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/02/2014
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản