Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11523/BTC-CST
V/v phí, lệ phí liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính nhận được Báo cáo số 7065/BC-VPCP ngày 25/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Cổng dịch vụ công quốc gia và tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương và Báo cáo số 363/BC-TCTTTg ngày 04/9/2020 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính Phủ báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 8/2020. Tại Báo cáo kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2020.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Dịch vụ công cung cấp theo hình thức trực tuyến

Tại Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước quy định:

4. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

2. Quy định pháp luật phí và lệ phí

- Tại Điều 3 Luật Phí và lệ phí quy định: Phí, lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật.

- Tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí quy định: 1. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

- Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: ... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tại khoản 1 Điều 22 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

- Theo quy định tại các văn bản (Nghị định, Thông tư, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định thu phí, lệ phí thì: Mức thu phí, lệ phí không phân biệt theo hình thức cung cấp: Cung cấp trực tiếp hay cung cấp trực tuyến.

Hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến không thuộc đối tượng miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định tại Điều 10 Luật phí và lệ phí. Để khuyến khích hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến có thể quy định mức phí, lệ phí thấp hơn so với mức phí, lệ phí áp dụng đối với cung cấp trực tiếp.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và đề xuất mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến hợp lý; gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí (thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ Công tác Thủ tướng Chính Phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ PC, Cục THTK, VPB;
- Lưu: VT, CST (CST5) (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 11523/BTC-CST năm 2020 về phí, lệ phí liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 11523/BTC-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/09/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Thị Mai
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/09/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản