Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11472/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Trả lời công văn số 2539/HQĐNa-GSQL ngày 22/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nộp bổ sung C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1493/BTC-TCHQ ngày 29/1/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03
bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh