Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11449/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Luật và Nghị định

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2871/HQHCM-TXNK ngày 20/10/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện Luật 107/2016/QH13 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP. Liên quan đến nội dung tính tiền chậm nộp tiền thuế nêu tại điểm I, điểm II công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về tỷ lệ % tính tiền chậm nộp tiền thuế và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn hướng dẫn số: 7402/TCHQ-TXNK ngày 2/8/2016, số 10833/TCHQ-PC ngày 16/11/2016 (đính kèm). Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

2. Về tính tiền chậm nộp và theo dõi nộp thuế của doanh nghiệp ưu tiên:

- Về tính tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp ưu tiên: Ngày 4/11/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10461/TCHQ-CNTT hướng dẫn thực hiện (đính kèm). Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện.

- Về việc theo dõi nộp thuế: Hệ thống Kế toán tập trung đáp ứng được yêu cầu quản lý theo dõi từng tờ khai của người nộp thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuế, đúng thời hạn, đúng địa điểm; cơ quan hải quan sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền chậm nộp thì phải thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế và tiền chậm nộp để nộp đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định. Vì vậy, để đảm bảo việc nộp thuế được kịp thời, đúng thời hạn, đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin các tờ khai trong tháng, tiền thuế phải nộp trên trang điện tử của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng