Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11427/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.
(Lầu 10-11, số 2 Bis 4-6, đường Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

1. Ngày 28/10/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10239/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý tiền thuế ấn định của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam tại Quyết định 474/QĐ-KTSTQ ngày 9/9/2016. Theo đó, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Công ty được làm thủ tục các lô hàng tiếp theo, trong đó có điều kiện: “Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về tiền thuế phi bản quyền nêu trên”.

2. Ngày 16/11/2016, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã có Quyết định số 577/QĐ-KTSTQ về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam. Theo kết quả giải quyết khiếu nại, thì: “Giữ nguyên Quyết định s 474/QĐ-KTSTQ ngày 9/9/2016 của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam khẩn trương nộp đủ số tiền thuế 42.762.546.451 đồng và tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái