Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11422/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu đồ dùng dưới dạng tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Nhuận.
(địa chỉ: số 124 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng; Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn trình bày của ông Nguyễn Đức Nhuận về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014; khoản 1 điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp của ông Nguyễn Đức Nhuận thuộc đối tượng được nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam; số lượng đồ dùng, vật dụng được nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại khoản 2, điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP dẫn trên.

Đề nghị ông Nguyễn Đức Nhuận có văn bản cam kết về việc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế dưới dạng tài sản di chuyển lần đầu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng đến để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lô hàng theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để ông Nguyễn Đức Nhuận được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh