Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11409/VPCP-KTTH
V/v Nghị định kiểm toán nội bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 155/TTr-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2016 và số 17724/BTC-CĐKT ngày 14 tháng 12 năm 2016 về Dự thảo Nghị định kiểm toán nội bộ (Dự thảo Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Dự thảo Nghị định đã được soạn thảo và trình Chính phủ theo quy định của Luật kế toán và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để bảo đảm sự thống nhất giữa Dự thảo Nghị định và quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định này sau khi Trung ương có ý kiến về đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp