Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11253/VPCP-CN
V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH MTV hàng không Vietstar

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo và kiến nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH MTV hàng không Vietstar tại văn bản số 04/VA ngày 04 tháng 12 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Công ty TNHH MTV hàng không Vietstar, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 495/TTg-CN ngày 07 tháng 4 năm 2017, số 309/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, TC, KH&ĐT, TN&MT, CA;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, NN, PL, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b). LM 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục