Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/VPCP-CN
V/v cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phn hàng không Tre Việt

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11419/BGTVT-VT ngày 29 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 399/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020), Tài chính (văn bản số 398/BTC-TCDN ngày 10 tháng 01 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 5135/BTP-PLQT ngày 27 tháng 12 năm 2019), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 10262/NHNN-TD ngày 30 tháng 12 năm 2019) về việc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, làm rõ các nội dung đề nghị thay đổi có làm thay đổi chủ trương đầu tư hoặc điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng không của nhà đầu tư hay không; trên cơ sở đó, thực hiện thủ tục đối với Dự án theo đúng trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục