Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11249/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8371/TTr-BNN-KH ngày 25 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Thời gian dự kiến dự Hội thảo toàn quốc và làm việc với tỉnh Lai Châu từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2018.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác hậu cần, đảm bảo Hội thảo được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị tài liệu và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, gửi Văn phòng Chính phủ để lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kết hợp và chuẩn bị tốt chương trình thăm, làm việc với tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức Hội thảo nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: QHĐP, KGVX, KTTH, TH; Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). Hg 9

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục