Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/BXD-KTXD
V/v giải đáp kiến nghị của Công ty CP Tự động hóa Tân Phát

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3129/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị giải đáp kiến nghị của Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy định về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 việc thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt do vi phạm hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

Trường hợp các bên không thỏa thuận mức phạt trong hợp đồng, nếu hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng thì áp dụng các quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

2. Theo khoản 6 Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện (Luật Thương mại, Luật Dân sự...).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp để trả lời cho Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh