Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 2375/CT-TTKT2 ngày 17/7/2020 và công văn số 2402/CT-KK ngày 11/07/2020 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo...”.

Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo... ”

Căn cứ hướng dẫn trên:

Trường hợp Công ty TNHH Giáp Yến đề nghị hoàn thuế từ quý 3/2019 đến hết quý 2/2020, trong đó: Các kỳ kê khai thuế GTGT từ quý 3/2019 đến hết quý 1/2020 có phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên lũy kế đến hết quý 1/2020; kỳ kê khai quý 2/2020 không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì không được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri Việt Trung đề nghị hoàn thuế từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019, trong đó: từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2019 Công ty có phát sinh doanh thu xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên lũy kế đến hết tháng 10/2019; tháng 11/2019 và tháng 12/2019 không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì không được hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của cơ sở kinh doanh để xem xét việc giải quyết hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC- BTC;
- Các Vụ: PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách