Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/KCB-QLCL
V/v Xin góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện để ban hành chính thức sau 3 năm triển khai thí điểm Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối đã chỉnh sửa Bộ tiêu chí này.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng gửi từng phần dự thảo Bộ tiêu chí tới các đơn vị để xin ý kiến rộng rãi. Bản điện tử của công văn và dự thảo Bộ tiêu chí (phần A, B và một số chương phần C) được đăng tải tại trang thông tin điện tử www.kcb.vn. Các phần còn lại sẽ tiếp tục được đăng tải trong tháng 9, 10/2016.

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Bộ tiêu chí trước khi trình Lãnh đạo Bộ ban hành và áp dụng đánh giá năm 2016, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị:

1. Đối với đơn vị trc thuộc Bộ Y tế

- Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Đề xuất bổ sung các tiêu chí có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và kế hoạch phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng, hoàn thành các tiêu chí mới trong năm 2017.

2. Đối với Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc góp ý và triển khai đánh giá thí điểm.

- Tổ chức triển khai đánh giá thí điểm tại một số đơn vị trực thuộc.

- Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường công văn và thư điện tử (định dạng word).

3. Đối với Bnh viện:

- Triển khai đánh giá thí điểm các tiêu chí.

- Nghiên cứu góp ý dự thảo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và gửi ý kiến (định dạng word) trực tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường thư điện tử: chatluongbenhvien@gmail.com (không cần gửi qua đường công văn).

4. Các nội dung cần xin góp ý:

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị góp ý theo khung sau:

- Nhận xét chung về dự thảo các tiêu chí đã chỉnh sửa;

- Góp ý chi tiết cho các tiêu chí và đề xuất chỉnh sửa cụ thể (nếu có);

- Các khó khăn, vướng mắc, câu hỏi cần giải đáp và các ý kiến khác (các câu hỏi sẽ được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chọn lọc và trả lời trong tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí năm 2016).

Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng Bộ tiêu chí của Quý đơn vị[i].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 [i] Khi cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ: TS. Dương Huy Lương, DD 0915.363.369; thư điện tử: Dr.Luong.kcb@gmail.com