Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
- Công ty cổ phần Hưng Việt (Đ/c: số 12 Nguyễn Trường Tộ, P Duy Tân, TP Kon Tum, tnh Kon Tum).

Trả lời công văn số 02/CV-HV ngày 27/8/2019 của Công ty cổ phần Hưng Việt vướng mắc về thuế giá trị gia tăng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài:

“6. Việc chuyển vốn bằng máy móc, thiết bị và hàng hóa ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan”.

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

“1. Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với ngân hàng Nhà nước”.

Điểm c, điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

“1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước khi có phát sinh thay đổi so với nội dung tại văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau:

c) Thay đổi liên quan đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư (trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án ở nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư này);

d) Thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư trong trường hợp số tiền chuyển ra nước ngoài trong kỳ nhiều hơn so với tiến độ đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký”.

Điểm b2 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“b.2) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ như sau:

- Hợp đồng góp vốn.

- Việc sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng hóa xuất khẩu thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại điểm này”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và các tài liệu kèm theo văn bản số 02/CV-HV ngày 27/8/2019 của Công ty cổ phần Hưng Việt: trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại Campuchia theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 355/BKH-ĐTRNN ngày 03/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty sử dụng tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu để góp vốn vào Công ty xây dựng cao su Đức Dũng (công ty con) tại Campuchia thì điều kiện, thủ tục hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b2 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đồng thời, việc góp vốn đầu tư phải đáp ứng các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum để kiểm tra, xác định thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty cổ phần Hưng Việt và xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum và Công ty cổ phần Hưng Việt được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà