Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam.
(Đ/c: Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được 2 đơn số 02-MEVN-HS ngày 08/02/2018 và 05/02/2018 của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam đề nghị xác định trước mã số hàng hóa. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:

- Theo các điểm 6, 7, 8, 13, nhiều mặt hàng có ký, mã hiệu khác nhau được liệt kê trong cùng 1 đơn đề nghị xác định trước mã số.

- Nội dung tại điểm 6, 7 chưa phù hợp. Công ty cần làm rõ mặt hàng đề nghị xác định trước mã số là dàn nóng, dàn lạnh hay máy Điều hòa.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh