Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/TWPCTT-VP
V/v ứng phó với gió mạnh trên biển

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 09/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động; vùng biển ngoài khơi Nam Bộ từ đêm ngày 09/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) từ ngày 09/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về gió mạnh trên biển;

- Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- TTr - Phó TBTT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TCTr - UVTT Trần Quang Hoài (để b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng;
- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;
- Lưu VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trường Sơn