Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10875/VPCP-KGVX
V/v Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch”

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4769/BVHTTDL-TCDL ngày 23 tháng 10 năm 2018 về việc ủy quyền phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 4769/BVHTTDL-TCDL ngày 23 tháng 10 năm 2018 nêu trên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3),đdt.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục