Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THANH TRA BỘ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TTr-ATVSLĐ
V/v thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đảm bảo theo đúng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ nêu tại Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý. Đối với các địa phương có nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tiến hành thanh tra ít nhất 30 đến 50 doanh nghiệp trong năm 2018. Kết quả thanh tra tại các doanh nghiệp báo cáo về Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/10/2018 để Thanh tra Bộ tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện chiến dịch thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

2. Thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách (gồm nội dung tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và công tác chi trả chế độ ưu đãi) đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của của họ bị nhiễm chất độc hóa học (trừ các địa phương sẽ được Thanh tra Bộ thanh tra toàn diện trong năm 2018 và các địa phương đã tiến hành thanh tra toàn bộ đối tượng theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ). Trong năm 2018, mỗi địa phương phải tiến hành thanh tra ít nhất 02 đơn vị cấp huyện và đến hết năm 2020, toàn bộ đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học tại địa phương phải được thanh tra.

Đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: TTr, ATVSLĐ, NCC.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Tiến Tùng