Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1063/CT-TTHT
V/v Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty liên doanh đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam)
Địa chỉ: 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302986886

 

Trả lời văn bản 04/CV-FIN-2012 ngày 07/02/2012 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 22 Chương IV Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 và Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối quy định trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các giao dịch được phép theo quy định tại Điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP;

- Căn cứ tiết e điểm 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn…”

Căn cứ quy định nêu trên, tất cả các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo… trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Trường hợp Công ty là đại lý dịch vụ vận tải biển cho các hãng tàu nước ngoài, theo thỏa thuận Công ty sẽ thực hiện thu hộ các khoản cước và phí dịch vụ vận tải biển mà các hãng tàu này đã cung cấp cho các khách hàng là những nhà xuất khẩu và nhập khẩu ở Việt Nam, nếu Công ty được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh số cung cấp hàng hóa, dịch vụ có gốc ngoại tệ, Công ty ghi giá bán, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, dòng số tiền viết bằng chữ: Công ty ghi tiền ngoại tệ bằng tiếng Việt, nhưng phải ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu theo quy định.

Trường hợp Công ty không được phép bán hàng Nam.

Do đó, việc Công ty đề nghị khi lập hóa đơn thể hiện bằng đồng Việt Nam nhưng quy đổi tương đương ra Đôla Mỹ, đảm bảo bằng ngoại tệ (dưới hình thức ghi kèm tỷ giá hoặc quy định đơn giá sẽ thay đổi trong trường hợp tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại biến động tại thời điểm thanh toán) là không phù hợp với quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT1
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga