Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/UBND-KT
V/v tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Năm 2020, nền kinh tế cả nước cũng như kinh tế Thủ đô gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh, thiên tai, tình hình kinh tế thế giới khó khăn; tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của Cục Thuế thành phố Hà Nội và các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Tại thời điểm ngày 31/12/2020, Cục Thuế Thành phố Hà Nội hoàn thành cả ba chỉ tiêu được giao năm 2020 về thu nợ, giảm nợ và khoanh nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Tỷ lệ nợ khả năng thu đảm bảo dưới 5% số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác đôn đốc thu hồi nợ còn một số tồn tại, hạn chế như: Số tiền nợ đọng vẫn còn ở mức cao; các khoản nợ chờ xử lý (chủ yếu là các khoản nợ có vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất) chiếm tỷ trọng lớn, nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm, chưa xử lý dứt điểm. Nguyên nhân là do nhiều trường hợp doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, không phát sinh doanh thu, không có khả năng nộp nợ, tuy nhiên không thuộc đối tượng khoanh nợ, tiền chậm nộp vẫn phát sinh; công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành trong việc giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế chưa thực sự hiệu quả; Một số người nộp thuế cố tình chây ỳ, đã bán hàng, thu tiền nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn Thành phố, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ, nội dung công việc sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố, có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công.

- Triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế Thành phố để chỉ đạo, điều hành xử lý những vướng mắc kịp thời trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

- Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất. Trong trường hợp có vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính phương án xử lý.

- Tiếp tục là đầu mối triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tại địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các trường hợp doanh nghiệp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND Thành phố, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào Ngân sách nhà nước trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

2. UBND các quận, huyện, thị xã:

Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bao gồm các đơn vị tương tự (nếu có) như thành phần Ban chỉ đạo Thành phố;

Xây dựng chương trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, phối hợp với cơ quan Thuế địa phương tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ thuế.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, thường xuyên rà soát, đưa vào quản lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; điều chỉnh doanh thu, mức thuế phù hợp, sát thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách.

3. Các Sở, ban, ngành:

Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo phân công theo Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 09/4/2021 khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế địa phương và các Sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế Thành phố gửi báo cáo định kỳ bằng văn bản trước ngày 20 hàng quý về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Cục Thuế thành phố Hà Nội) tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế Thành phố, đầu mối liên hệ: Đồng chí Phạm Thúy Hồng - Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế - Tổ phó Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế Thành phố, số điện thoại: 091.206.6006, email: pthong.han@gdt.gov.vn

Ban chỉ đạo Thành phố thông báo và yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND xã và thành viên Ban chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Hà Minh Hải
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- CVP, PCVPV.T.Anh, KT;
- Lưu: VT, KTHương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải