Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10477/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết 88), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015 trước khi phê duyệt;

- Khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc hội; đồng thời xây dựng và trình các đề án có liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để thực hiện đổi mới mà đã được nêu trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 10477/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 10477/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/12/2014
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Khắc Định
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/12/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản