Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10420/BTC-QLCS
V/v giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để bảo đảm cơ sở vật chất của cơ quan nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nguồn lực của Nhà nước, tại khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) quy định: “Trước khi quyết định giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính đối với trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, thuộc trung ương hoặc của Sở Tài chính đối với trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thuộc địa phương về sự phù hợp của phương án giao, thu hồi với chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công”.

Để cụ thể hóa nội dung nêu trên, tại Điều 12 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định:

“1. Trước khi quyết định giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật về đất đai, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, thu hồi đất theo quy định của pháp luật có văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính (trong trường hợp giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý), có văn bản gửi lấy ý kiến của Sở Tài chính (trong trường hợp giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương) theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Văn bản lấy ý kiến cần nêu rõ lý do giao đất, thu hồi đất; diện tích đất dự kiến giao, thu hồi; sự phù hợp của phương án giao đất, thu hồi đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; phương án bố trí quỹ đất để di dời trụ sở cơ quan nhà nước trong trường hợp thu hồi (nếu phải di dời) và các nội dung cần thiết khác.

2. Căn cứ văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, thu hồi đất, Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp của phương án giao đất, thu hồi đất với chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của cơ quan nhà nước được giao đất hoặc bị thu hồi đất”.

Tuy nhiên, rà soát một số trường hợp cụ thể cho thấy, thực tế vẫn còn trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc sau ngày 01/01/2018 nhưng không thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngĐiều 12 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP nêu trên.

Để việc giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn tại Điều 12 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ trước khi quyết định giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Sở TN&MT, Sở TC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS (150b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà