Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TTg-KTTH
V/v thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt Chỉ thị 09/CT-TTg nêu trên, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê duyệt; khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chủ động rà soát kỹ từng khoản thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được giao; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thu lớn để có kế hoạch, biện pháp cụ thể phấn đấu bảo đảm thực hiện cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đối với từng địa phương, doanh nghiệp.

c) Trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến giảm thu ngân sách nhà nước.

2. Về chi ngân sách nhà nước:

a) Bộ Tài chính: chủ trì và hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát từng khoản chi thường xuyên, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhất là các khoản chi đi công tác trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô, văn phòng phẩm,…; rà soát lại các khoản dự phòng ngân sách thuộc các lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ, xác định những nhiệm vụ chưa đủ thủ tục, chưa cần thiết cấp bách thì tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát từng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; rà soát vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, không đúng mục đích; thu hồi vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư chưa đủ thủ tục, trong đó bao gồm cả các khoản hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương, các khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chưa cần thiết, cấp bách; các khoản thu hồi được theo chế độ quy định không dùng để bổ sung cho nhiệm vụ khác mà để giảm chi, góp phần bảo đảm cân đối ngân sách; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát kỹ từng khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, bảo đảm tiết kiệm tối đa để cân đối ngân sách địa phương và góp phần giảm bớt khó khăn cho ngân sách nhà nước.

d) Đối với sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương: chỉ bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bất khả kháng; dành tối thiểu 50% để giảm chi, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

đ) Trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến tăng chi ngân sách nhà nước.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xử lý những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền để bảo đảm hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1025/TTg-KTTH thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1025/TTg-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2013
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 27/07/2013
  • Số công báo: Từ số 437 đến số 438
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản