Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1024/BKHCN-VPCNTT
V/v hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án năm 2005 thuộc chương trình kt - kt về cntt

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 
CÔNG VĂN

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 1024/BKHCN-VPCNTT NGÀY 06 THÁNG 05 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NĂM 2005 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KT - KT VỀ CNTT

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 03 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành cơ chế quản lý và điều hành các Chương trình Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo các nội dung hướng dẫn liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án trong khuôn khổ Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin năm 2005 (văn bản hướng dẫn gửi kèm theo).

Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin bao gồm các dự án phát triển và tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đáp ứng cao nhu cầu sử dụng, có sức cạnh tranh ở thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và có năng lực xuất khẩu. Các dự án tham gia Chương trình phải đảm bảo vốn đầu tư để thực hiện dự án. Vốn thực hiện dự án chủ yếu là vốn của doanh nghiệp. Vốn hỗ trợ của Chương trình cho dự án chủ yếu dành cho chuyển giao công nghệ và những công việc đòi hỏi hàm lượng tri thức cao.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành trong Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000; và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ; Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/06/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ đưa các dự án có đủ điều kiện vào kế hoạch Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ thông tin năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị quí cơ quan có công văn yêu cầu đưa dự án tham gia Chương trình cùng dự án nghiên cứu tiền khả thi. Công văn yêu cầu và dự án nghiên cứu tiền khả thi đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.

Trong quá trình thực hiện những yêu cầu trên, nếu có vấn đề vướng mắc, xin đề nghị liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Văn phòng Công nghệ Thông tin. Điện thoại: 04 9439322, Fax: 04 9439736, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã Ký)

 

HƯỚNG DẪN LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT KINH TẾ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Phụ lục kèm theo Công văn số 1024/BKHCN-VPCNTT
ngày 06 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mục tiêu của Chương trình Kỹ thuật Kinh tế về Công nghệ thông tin (Chương trình) nhằm phát triển và tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đáp ứng cao nhu cầu sử dụng, có sức cạnh tranh ở thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và có năng lực xuất khẩu, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Đối tượng và điều kiện dự án tham gia Chương trình:

a. Đối tượng tham gia Chương trình là các doanh nghiệp (chủ đầu tư) có nhu cầu và đủ khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ thông tin chủ lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và có năng lực xuất khẩu.

b. Điều kiện dự án tham gia Chương trình:

- Dự án có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của Chương trình

- Dự án tạo ra các sản phẩm có nhu cầu sử dụng cao, có sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài trên thị trường nội địa thay thể sản phẩm nhập khẩu hoặc có năng lực xuất khẩu.

- Dự án có mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.

- Dự án phải được các Bộ, ngành và địa phương đưa vào kế hoạch hàng năm trong kế hoạch đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và xem xét phân bố.

3. Nội dung hỗ trợ của Chương trình:

Chủ đầu tư dự án phải xác định vốn đầu tư để thực hiện dự án. Vốn đầu tư chủ yếu là vốn của doanh nghiệp, vốn của Chương trình là vốn hỗ trợ.

Vốn hỗ trợ của Chương trình có thể bao gồm một hoặc một số hạng mục sau:

- Mua các phần cứng, vật liệu đặc thù phục vụ cho sản xuất sản phẩm.

- Mua bản quyền phần mềm và công cụ phần mềm phục vụ cho sản xuất sản phẩm.

- Mua tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm.

- Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm: đào tạo chuyên sâu, nâng cao ngắn hạn phục vụ trực tiếp cho phát triển sản phẩm.

- Thuê chuyên gia tư vấn phân tích, thiết kế, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, chuyển giao công nghệ để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việc chi và thanh quyết toán phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đăng ký tham gia Chương trình trong kế hoạch năm 2005:

Cơ quan quản lý chủ đầu tư (Bộ, ngành, địa phương) có công văn kèm theo dự án nghiên cứu tiền khả thi gửi cho Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký tham gia Chương trình chậm nhất là 30 tháng 06 năm 2004.

Trong công văn đăng ký tham gia Chương trình đề nghị có đầy đủ các nội dung sau:

- Tên dự án

- Chủ đầu tư dự án.

- Sản phẩm của dự án và tính năng của sản phẩm.

- Tổng kinh phí thực hiện dự án, trong đó nêu rõ vốn do doanh nghiệp tự đầu tư và vốn đề nghị Chương trình hỗ trợ.

- Một số hạng mục đề nghị vốn Chương trình hỗ trợ;

- Thời hạn thực hiện dự án.

5. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án:

- Việc lập dự án phải theo đúng quy định hiện hành trong Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/0l/2003 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư phải xác định vốn đầu tư để thực hiện dự án. Vốn thực hiện dự án chủ yếu là vốn của doanh nghiệp, vốn của chương trình là vốn hỗ trợ.

- Cơ quan quản lý chủ đầu tư (Bộ, ngành, địa phương) thực hiện thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán dự án theo đúng các quy định trong Qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/06/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trước khi phê duyệt quyết định đầu tư, cơ quan quản lý chủ đầu tư (bộ, ngành, địa phương) cần phải có ý kiến chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ quản lý Chương trình) về vốn hỗ trợ của Chương trình.

6. Hồ sơ dự án

Để tổng hợp vào Chương trình, hồ sơ dự án bao gồm các văn bản sau: Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của các cấp có thẩm quyền.

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án của cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Tổng dự toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và dự toán chi tiết hàng năm các nội dung được hỗ trợ theo mục lục ngân sách Nhà nước (nhóm chi đầu tư phát triển).

- Số lượng hồ sơ dự án: 06 Bộ.

- Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 30 tháng 08 năm 2004.