Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006 /QLCL-CL2
V/v làm rõ một số thuật ngữ liên quan đến cà phê.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 5553/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng Cục Hải quan (do Bộ Công Thương chuyển), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến trả lời như sau:

1. Với các thông tin cung cấp tại các khoản 1,2,3, Công văn 5553/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng Cục Hải Quan, thì việc phân loại mặt hàng đã nêu của Cơ quan Hải Quan hiện nay là phù hợp.

2. Tiêu chuẩn quy định về chất chiết xuất tinh chất và chất cô đặc của cà phê: Ngành nông nghiệp hiện chưa có tiêu chuẩn quy định về chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê cũng như thành phần, hàm lượng cụ thể. Hiện nay Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cà phê, trong đó có các nội dung liên quan.

3. Về quá trình hình thành của “chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của cà phê”: Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào bí quyết giải pháp công nghệ riêng của các doanh nghiệp. Do vậy đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Hiệp hội cà phê ca cao, các doanh nghiệp sản xuất cà phê hoặc các giáo sư chuyên ngành cà phê của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để có thông tin chi tiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào