Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/CT-TTHT
V/v: Thuế TNCN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bê tông Lafarge Việt Nam
Địa chỉ: Km 7 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0300766571

 

Trả lời văn bản ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 18, điều 1 Bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lao động số 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 04 năm 2002 thì:

“ 18 -Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 69:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không quá bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không được quá 300 giờ trong một năm do Chính phủ quy định, sau khi tham khảo ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động ".

Căn cứ điểm 9, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN :

“ Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động:

9.1 Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

9.2 Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày có người lao động làm thêm thì phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm thêm giờ, làm ban đêm so với mức tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật lao động được miễn thuế TNCN .

Lưu ý: Số giờ làm thêm Công ty phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- P..Kiểm Tra số 2 ;
- Lưu: (HC,TTHT)
117-2839,/12-Trung

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga