Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BTC-ĐT
V/v đôn đốc phân b, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Đ đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các nội dung sau:

1. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện phân b chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo các tiêu chí tại Mẫu số 01/PB Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vn đầu tư công.

2. Căn cứ Khoản 1, Điều 11, Chương II Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) thì: “Thời hạn nhập dự toán không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao dự toán (đối với dự toán năm giao chính thức), trường hợp giao bổ sung và điều chỉnh không quá 5 ngày làm việc”. Đề nghị khn trương nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo thời hạn theo quy định tại Thông tư s 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 để cơ quan tài chính có cơ sở phê duyệt, đảm bảo dự toán đ giải ngân cho các dự án, cụ thể:

- Đối với số vốn bố trí đ thu hồi số vốn ứng trước: hoàn thành việc nhập dự toán cho các dự án ngay sau khi phân b. Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai ngay các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, hạch toán thanh toán cho các dự án theo quy định.

- Đối với số vốn b trí đ thanh toán nợ xây dựng cơ bản, bố trí cho các dự án chuyn tiếp, hoàn thành năm 2023: hoàn thành việc nhập dự toán cho các dự án ngay sau khi phân b. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch được giao, hoàn thiện các thủ tục thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán.

- Đối với các dự án khởi công mới: Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục m tài khoản và cấp mã s đơn vị quan hngân sách đ có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đủ điều kiện phân bổ theo quy định.

- Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đăng ký mã s đơn vị có quan hệ với ngân sách (mã số ĐVQHNS) theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TTBTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính). Các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) nộp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS về S Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 4. Đối với dự án đầu tư có nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách, dự án đầu tư có các dự án thành phần (tiu dự án), dự án do đồng thời nhiều chủ đầu tư thực hiện, đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký mã s theo đúng quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 15 của Thông tư số 185/2015/TT-BTC1. Trường hợp mỗi dự án thành phần (tiểu dự án) nếu có quyết định đầu tư riêng và được giao dự toán riêng cho dự án thành phần thì ch đầu tư của dự án thành phn thực hin đăng ký mã s ĐVQHNS cho dự án thành phần và được Cơ quan Tài chính cấp 01 mã s ĐVQHNS làm mã số cho dự án thành phn. Trường hợp dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, có các dự án thành phần (tiểu dự án) mà giao cho các đơn vị thuộc cp ngân sách địa phương làm ch đầu tư các dự án thành phần này (tiu dự án có quyết định đầu tư riêng và được giao dự toán riêng như các tiểu dự án giải phóng mặt bng) thì các đơn vị thực hiện đăng ký mã số của các tiểu dự án với Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) đ đm bo nguyên tắc kết hợp thông tin quản lý dự án gia mã số chung và mã số của các dự án thành phn.

3. Thực hiện thống nhất việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động đăng ký tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án định kỳ hằng tháng, quý. Ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đ gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát và giải ngân, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

- Đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để ch động, tiết kiệm thời gian, chi phí.

- Về vốn tạm ứng: Đ tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn NSNN đúng mục đích, đúng đối tượng và sử dụng vốn tạm ứng có hiệu quả, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của hợp đồng; hoàn thành nghiệm thu khối lượng đ thực hiện thu hồi s vốn đã tạm ứng theo đúng thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc tạm ứng hợp đng, tạm ứng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định của ch đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công và công văn số 2346/BTC-ĐT ngày 11/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng quý, xác định nhu cầu giải ngân quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ.

- Riêng đối với vốn nước ngoài, đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị rút vốn gửi Bộ Tài chính (Cục Qun lý Nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện rút vốn theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Cục QLN và
TCĐN; Cục TH&TK;
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (8
9).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 1 (1) Cấp mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư có nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách: Đối với dự án đầu tư được bố trí nguồn vn thuộc nhiều cấp ngân sách, thì căn cứ vào quyết định đầu tư dự án do cơ quan phê duyệt thuộc cấp ngân sách nào thì chủ đầu tư dự án đó tiến hành đăng ký mã số tại Cơ quan Tài chính tương ứng. Dự án do cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư thuộc cấp ngân sách Trung ương thực hiện đăng ký mã số ĐVQHNS tại Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính), dự án do cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư thuộc cấp ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cp huyện, cấp xã) thực hiện đăng ký mã số tại Sở Tài chính. (2) Đối với dự án đầu tư gồm nhiều các dự án thành phn (tiểu dự án), dự án do đồng thời nhiều chủ đầu tư thực hiện: Căn cứ vào quyết định đầu tư dự án được phê duyệt, Cơ quan Tài chính sẽ cấp 01 mã số ĐVQHNS làm mã số chung cho dự án đầu tư (mã số chung).