Thủ tục hành chính: Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS559
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng