Thủ tục hành chính: Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-BS49
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng