Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2279/BKHĐT-TH đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đến 17h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để kịp tiến độ thẩm định và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quốc gia trước ngày 20 tháng 5 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung sau:

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản số 419/TTg-KTTH nêu trên, lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 (các tài liệu theo danh mục tại phụ lục đính kèm công điện).

Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung tại Công điện này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc không báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng hạn và quy định nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg (để b/c);
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, Vụ THKTQD;
- Lưu: VT, Vụ KTĐPLT. (CT)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo công điện 01/CĐ-BKHĐT ngày 2/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư)

(1) Báo cáo kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(2) Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(3) Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025.

(4) Danh mục, giải trình lý do và cam kết không tiếp tục đề xuất sử dụng vốn NSTW để bố trí cho các dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn và không tiếp tục bố trí vốn NSTW cho các dự án này trong giai đoạn 2021-2025.

(5) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).