Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Công chứng văn bản khai nhận di sản - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151777-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận hồ sơ công chứng
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các phòng công chứng, văn phòng công chứng
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (trường hợp phức tạp thì kéo dài không quá 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng