Thủ tục hành chính: Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071352-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng
+ 05 làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Giao thông Vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ra quyết định công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đóng luồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng