Thủ tục hành chính: Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-017607-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng