Thủ tục hành chính: Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235927-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định; 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng cho địa phương, đơn vị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng