Thủ tục hành chính: Chuyển đổi Doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi Doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-093347-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Công An tỉnh, Cục thuế tỉnh.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo qui định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng