Thủ tục hành chính: Chứng thực Văn bản khai nhận di sản - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Văn bản khai nhận di sản - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-072384-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng