Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà và quyền sử dụng đất ở - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà và quyền sử dụng đất ở - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072884-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng tư pháp, các ban ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thế chấp nhà và quyền sử dụng đất ở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng