Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở đô thị - Long An

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAN-118632-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quá 3 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng