Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-267988-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh yêu cầu chứng thực thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng