Thủ tục hành chính: Chứng thực hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-140336-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng