Thủ tục hành chính: Chứng thực di chúc (Bản thảo sắn, bản thảo giúp) - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực di chúc (Bản thảo sắn, bản thảo giúp) - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-050486-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian buổi sáng hoạc buổi chiều của ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Di chúc đã đựoc ký chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng