Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính (trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-155632-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực Bản sao từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng