Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính các giấy tờ, văn bản - Bình Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-BDU-089149-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Một ngày làm việc sáng hoặc chiều. Nếu chứng thực với số lượng lớn thì có thể hẹn lại nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ,văn bản có ghi nội dung chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng