Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-141438-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng