Thủ tục hành chính: Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-220894-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng