Thủ tục hành chính: Cho phép quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-120016-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày. Trong đó: - Đối với Sở Nội vụ: 07 ngày.
- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng